Huisreglement

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Huisreglement

Bejegening 
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar. Tevens voldoen wij aan de WKKGZ.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Indien een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden. 
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De bekkenfysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en bekkenfysiotherapeut een andere bekkenfysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, dan kunt u dit melden in de praktijk. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
Huisregels BekkenfysiotherapieTwente
In onze praktijk komt u altijd andere cliënten tegen. Daarom hebben wij een aantal huisregels geformuleerd om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen, zodat zowel u de cliënt, de bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving ervaren. Wij hanteren onderstaande regels:
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook cliënten behandelt die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat u niemand in de weg staat?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
BekkenfysiotherapieTwente stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw bezoek in het gezondheidscentrum

Share our website